Výběrové řízení na rezidenční místo

Společnost Humilitas s.r.o., Na Veselou 698, 266 01 Beroun, vyhlašuje ke dni 4. července 2022 výběrové řízení na jedno rezidenční místo v oboru specializačního vzdělávání 'Všeobecné praktické lékařství'.

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení je do 29. července 2022. Přihlášky se zasílají doporučeně na adresu praktického lékaře MUDr. Klaudia Větrovská, Plzeňská 1880, 266 01 Beroun. 

K přihlášce je třeba přiložit následující doklady: 

a) vyplněný osobní dotazník, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 186/2009 Sb.,
b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
f) potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,  

g) přehled odborné praxe. 

Kritéria pro hodnocení uchazečů jsou: 

  1. vzdělání a kvalifikace, jazykové znalosti, řidičské oprávnění 
  2. odborné znalosti a dovednosti, práce s počítačem 
  3. osobnostní a komunikační předpoklady

Uchazeči budou hodnoceni podle stanovených kritérií takto: za každé ze tří kritérií obdrží uchazeč 1 až 10 bodů, celkem tedy 3 až 30 bodů. Pořadí uchazečů o rezidenční místo bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů.  

V Berouně, dne 3. července 2022

MUDr. Klaudia Větrovská

Humilitas s.r.o. 


Kontakt

MUDr. Klaudia Větrovská

Praktický lékař

Lékařský dům
Plzeňská 1880
266 01 Beroun


Telefon: 725 056 248